Kirche: Rondorf, Germany

K2 Architekten – Dortmund – Germany